Заходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ

Про це повідомляє пресслужба регулятора
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року повідомляє  про застосування до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу, а саме штрафні санкції та письмові застереження, застосовано до банків та небанківських фінансових установ загалом стосовно порушення законодавства щодо запобігання та протидії і деяких питаннях валютного законодавства:

 • частин першої та другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закону № 361-IХ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ; у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, а саме неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів у частині:
 • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ;
 • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо забезпечення у строк до 30 червня 2021 року налаштування та запровадження системи автоматизації банку, що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених у підпункті 9 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;
 • абзацу третього пункту 13 додатка 15 до Положення № 65 у частині здійснення подальшого моніторингу фінансових операцій протягом усього строку проведення Національним банком перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 12 додатка 16 до Положення № 65 у частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків неповної інформації та/або беззмістовної інформації;
 • пункту 3 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої, абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ, щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 26 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 10 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106). Порушення полягає в невиконанні товариством письмової вимоги, пред’явленої Національним банком на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері ПВК/ФТ;
 • частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання відповідальним працівником обов’язків звітування керівнику установи з питань ПВК/ФТ;
 • частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
 • частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника;
 • частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацом третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстави, а саме ненадання клієнтами необхідних для здійснення належної перевірки клієнтів документів чи відомостей;
 • пункту 26 розділу ІІ Положення № 90 в частині надання банком недостовірної інформації на запит Національного банку;
 • підпункту 1 пункту 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), в частині неналежного документування факту особистої присутності фізичної особи – представника клієнта під час здійснення її верифікації;
 • пункту 61 розділу IV Положення № 107 у частині неналежного виконання обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії фізичної особи, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або іншої особи, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою;
 • пункту 20 додатка 1 до Положення № 107 у частині незабезпечення виконання обов’язку формувати та вести анкету клієнта в разі проведення клієнтом кількох фінансових операцій, що можуть бути пов'язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону про ПВК/ФТ;
 • частини сьомої статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13*, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), пунктів 9, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (далі – Положення № 8). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме: банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів додаткового аналізу інформації / документів про валютні операції клієнта;
 • частини другої статті 6 Закону про валюту, пункту 17 розділу IV Положення № 1, пункту 12 розділу IІІ Положення № 2 в частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, що полягає в:
 • невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку установлення (зміни) курсів купівлі, продажу готівкових іноземних валют, порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій;
 • здійсненні валютно-обмінних операцій за курсами купівлі та продажу готівкових іноземних валют, які не діяли на час проведення відповідних валютно-обмінних операцій; 
 • частини першої статті 10 Закону про валюту, пункту 5 розділу І, пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120(далі – Правила № 120), пунктів 20, 29 додатка 6 до Правил № 120, пунктів 5, 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), пункту 16 додатка до Правил № 140. Порушення полягає в неподанні до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції, поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками, а також поданні інформації (статистичної звітності) про валютні операції з порушенням строків, визначених у Правилах № 140;
 • пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;
 • абзацу другого пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення про застосування НБУ заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106), що полягає в невиконанні установою обов’язку подання Національному банку протягом визначеного строку із дня отримання письмового застереження, що є обов’язковим до виконання, звітності з питань ПВК/ФТ, відповіді із зазначенням строку, протягом якого установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності, а також неповідомленні про виконання заходів, щодо посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері ПВК/ФТ стосовно подання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial