Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб'єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692.
 

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020 р. №690 та №692, якими затверджено :

  • Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб'єктів фінмоніторингу №690
  • Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів №692

Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами №690

Метою проведення національної оцінки ризиків є визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків.

Учасниками національної оцінки ризиків є Держфінмоніторинг, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, із залученням (у разі потреби) заінтересованих громадських організацій та наукових установ.

Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.

Учасники її забезпечують подання Держфінмоніторингу до 30 квітня останнього року звітного періоду інформації про вжиті заходи, спрямовані на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених у ході попередньої національної оцінки ризиків.

Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують проведення секторальних оцінок ризиків суб’єктів первинного фінансового моніторингу в порядку, визначеному методикою, за період, охоплений національною оцінкою ризиків, та інформують Держфінмоніторинг про результати до 30 червня останнього року звітного періоду.

ДФС і СБУ забезпечують збір та подання Держфінмоніторингу до 30 червня останнього року звітного періоду інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, за період, охоплений національною оцінкою ризиків.

Держфінмоніторинг до 30 листопада останнього року звітного періоду аналізує, узагальнює, уніфікує подану учасниками національної оцінки ризиків інформацію та готує звіт про її проведення.

Держфінмоніторинг готує пропозиції щодо схвалення звіту про проведення національної оцінки ризиків та до 10 грудня останнього року звітного періоду подає їх разом зі звітом Мінфіну для погодження.

Мінфін до 20 грудня останнього року звітного періоду доводить до відома Держфінмоніторингу позицію щодо звіту шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень – завізованого Міністром фінансів проекту звіту.

Звіт схвалюється Радою на її черговому засіданні.

Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення №692

З метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи забезпечують формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.

Адміністративна звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів у сфері запобігання та протидії (далі — адміністративна звітність) сукупно складає комплексну адміністративну звітність у сфері запобігання та протидії.

Відповідальним за забезпечення збору, узагальнення та оприлюднення комплексної адміністративної звітності є Держфінмоніторинг.

Кожен суб’єкт державного фінансового моніторингу, правоохоронний та судовий орган визначає особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за надання Держфінмоніторингу актуальних даних та інформації в установлені строки і відповідно до визначених цим Порядком процедур.

Такі особи повинні:

  • повідомляти Держфінмоніторингу про обставини, які можуть вплинути на процес формування адміністративної звітності, зокрема особливі характеристики процесу компіляції даних в органі, інформаційні прогалини в даних, необхідних для процесу оцінки, складності отримання або надання даних певних типів, шляхом надсилання листа протягом 10 робочих днів з дня виявлення таких обставин;
  • забезпечувати надання точних, достовірних даних та інформації.

Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують формування адміністративної звітності, яка включає дані, що характеризують розмір та економічну важливість різних секторів, які підпадають під сферу дії законодавства у сфері запобігання та протидії, результати здійсненого нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, інформацію про:

  • кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на провадження діяльності, щодо якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в установленому законодавством порядку;
  • кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

Держфінмоніторинг забезпечує формування адміністративної звітності в частині збору, обробки, аналізу та передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів.

Суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи подають щороку до 31 січня Держфінмоніторингу адміністративну звітність за попередній рік в електронній та/або паперовій формі для її узагальнення.

Держфінмоніторинг забезпечує щороку до 20 лютого узагальнення адміністративної звітності та оприлюднення комплексної адміністративної звітності на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial