НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у червні 2022 року застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
 

Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2022 року застосував до трьох банків та ста сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Заходи впливу, застосовані до банківських установ:

 1. штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-IX) у частині нездійснення належної перевірки клієнта;

2. штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту) та пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), у частині ненадання до Національного банку інформації про перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта банку юридичної особи-резидента на користь клієнта банку юридичної особи-нерезидента;

3. штраф у розмірі 60 400 000,00 грн за порушення вимог:

  • пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
  • пункту 2 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII*, що полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;

* Діяв на час вчинення порушення, втратив чинність 28.04.2020

4. письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої та другої статті 7, абзацу першого частини першої статті 8, частин тринадцятої та дев’ятнадцятої статті 11,  частини першої статті 12 Закону № 361-IX.

Порушення полягають у неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, невиконанні окремих вимог законодавства щодо належної перевірки клієнтів, які [кінцеві бенефіціарні власники (далі – КБВ) яких] є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, невиконанні обов’язку перевірити на підставі офіційних документів наявність в особи, яка діє як представник клієнта, відповідних повноважень, а також нездійснення посилених заходів належної перевірки щодо окремих клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;

  • пункту 22 додатка 1, пункту 3 додатка 4, пункту 4 додатка 13 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65).

Порушення полягають у відсутності в анкеті інформації щодо даних, які дають змогу встановити КБВ (або зазначення факту їх відсутності), неналежному виконанні банком обов’язку  вживати необхідних заходів із перевірки інформації, отриманої від клієнта, для встановлення та верифікації КБВ, за допомогою інших джерел, а також відсутності в розпорядженні  відповідального працівника банку окремих реквізитів первинного документа та суми фінансової операції;

  • пункту 130 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, у частині нездійснення попереднього зарахування коштів, що надходять  клієнту (юридичній особі-нерезиденту), на розподільчий рахунок;
  • абзаців  першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів;
  • пункту 25 додатка 1 до Положення № 65 в частині незберігання у справі клієнта всіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів.

 Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ:

 1. Штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), що полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації, копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 2. штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку інформацію, копії документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 3. Штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог  пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120, що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії, яка не відповідає даним про здійснені операції;
 4. письмове застереження за порушення вимог:
  • частини третьої статті 14 Закону № 361-IХ у частині несупроводження переказу, зокрема унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
  • пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та додатка 6 до Правил № 120, що полягає у порушенні порядку подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії (неподання звітності та/або подання звітності з порушенням установлених Правилами № 120 строків);
  • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
  • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині нездійснення належної перевірки окремих клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством.

Як вже повідомлялось раніше, 27 червня 2022 року Національним банком України було опубліковано інформацію про  застосування заходів впливу до одного ломбарду та трьох фінансових компаній, а саме: трьом установам відкликано (анульовано) ліцензії, а одній – тимчасово зупинено ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial