Команда FinAP пропонує розроблені методологічні рішення, які забезпечать Компанію обов’язковими внутрішніми документами у сфері ПВК/ФТ та допоможуть сформувати належну систему Фінансового моніторингу.
 

Команда FinAP пропонує розроблені методологічні рішення, які забезпечать Компанію обов’язковими внутрішніми документами у сфері ПВК/ФТ та допоможуть сформувати належну систему Фінансового моніторингу з врахуванням:

   • Досвіду роботи на ринку Фінансового моніторингу.
   • Забезпечення алгоритмом встановлення Ризику ділових відносин з клієнтом.
   • Розрахунку Ризик-апетиту та опису Ризик-профілю установи.
   • Методики визначення індикаторів ризиковості операцій.
Економічна доцільність:
   • Зменшення регулятивних ризиків.
   • Зменшення операційних витрат, а саме оптимізація робочого часу штатного методолога.
   • Зменшення людино годин на процес створення внутрішніх нормативних документів.
   • Оптимізація штатної чисельності, що зменшує витрати на утримання працівників.
   • Економія витрат на дослідження та вивчення законодавства.
Методологічні рішення включають:
 1. Адаптовані під Продукти/Послуги Компанії внутрішні нормативні документи:
   • «Положення про здійснення фінансового моніторингу» та 11 додатків.
   • «Програму Належної перевірки клієнтів» та 20 додатків.
   • «Програму Оцінки та Управління ризиками» та 7 додатків.
 1. Актуалізацію та проведення постійного аудиту відповідності до змін законодавства та регулятивних нормативних документів зокрема:
   • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-ІХ.
   • Положення про здійснення установами фінансового моніторингу затверджене Постановою Правління НБУ 8.07.2020  № 107.
   • Наказ № 584 Міністерства Фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
   • Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів в боротьбі з відмиванням грошей (FATF).
   • Рекомендації Спеціально уповноваженого органу та ДСФМУ.

в частині, що стосується фінансового моніторингу:

   • Закон «Про банки і банківську діяльність».
   • Закон «Про Національний банк України».
   • Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
   • Закон «Про кредитні спілки».
 1. Проведення навчання, обговорень, тренінгів стосовно застосування критеріїв ризику та індикаторів підозрілості операцій.
 2. Підтримку в інформаційному наповненні внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ (шаблонів, рекомендованих типових форм тощо).
 3. Хронологія методологічних змін з метою підтвердження достатності функціонування внутрішньої системи Компанії ПВК/ФТ.
Принцип:
   • Містить дієві ризик-орієнтовані процедури.
   • Є достатньою для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу.
   • Відображає функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ.
Ми описали:
   • Організацію та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу.
   • Використання ризик-орієнтованого підходу під час здійснення процедур з ПВК/ФТ.
   • Чіткий розподіл обов'язків та повноважень між керівником установи, відповідальним працівником установи, іншими працівниками установи, залученими до проведення первинного фінансового моніторингу, з метою недопущення в роботі установи порушень законодавства України у сфері ПВК/ФТ.
   • Порядок дій працівників Установи під час здійснення ними процедур ПВК/ФТ.
Внутрішні документи з питань ПВК/ФТ містять:
 1. Визначення працівників та/або підрозділів (за наявності) установи, відповідальних за здійснення заходів з НПК, та опис їх обов'язків.
 2. Порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з НПК (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення КБВ, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта).
 3. Порядок виявлення PEPs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів.
 4. Порядок здійснення оцінки/переоцінки ризик-профілю установи та ризик-профілю клієнтів і вжиття заходів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ.
 5. Порядок виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій.
 6. Порядок ведення анкети клієнта.
 7. Порядок дій стосовно відмови установи від встановлення (підтримання) ділових відносин / обслуговування, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмови від проведення фінансової операції у випадках, передбачених Законом про ПВК/ФТ.
 8. Порядок виявлення установою розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією, отриманою установою в результаті здійснення НПК.
 9. Порядок використання інструменту покладання та порядок використання установою агентів.
 10. Порядок внесення відповідної інформації до реєстрів повідомлень.
 11. Порядок використання СА.
 12. Порядок здійснення інформаційного обміну з СУО та виконання відповідних рішень/доручень СУО.
 13. Порядок замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 14. Порядок зупинення установою операцій у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ.
 15. Порядок контролю за відповідними лімітами в разі використання установою спрощених методів ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта);
 16. порядок забезпечення таємниці фінансового моніторингу, конфіденційності іншої інформації.
 17. Порядок інформування СБУ у випадках, визначених законодавством України у сфері ПВК/ФТ.
 18. Порядок проведення навчальних заходів для працівників установи;
 19. порядок ознайомлення працівників установи з внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ.
 20. Порядок зберігання всіх документів/інформації щодо виконання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

З повагою, команда FinAP

Віта Співак

067 44 33 117

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial