Основні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності

Нове роз'яснення Східного міжрегіонального управління ДПС.
 

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує про те, що  11.07.2021 набрали чинності накази:

Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ № 163), який 08.06.2021 за № 768/36390 зареєстровано у Міністерстві юстиції України;

Міністерства юстиції України від 29.06.2021 № 2320/5 «Про внесення змін до наказу 0Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» (далі – Наказ № 2320/5), який 30.06.2021 за № 858/36480 зареєстрований у Міністерстві юстиції України;

Міністерства юстиції України від 08.07.2021 № 2398/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» (далі – Наказ 2398/5), який 08.07.2021 за № 895/36517 зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361), який є невід’ємною частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF (міжнародної організації по боротьбі із відмиванням коштів) та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму.

Положення Закону № 361 зобов’язують всі раніше зареєстровані юридичні особи подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Положення про форму та зміст структури власності, затверджені Наказом № 163, розроблено відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (із змінами та доповненнями; далі – Закон № 755) і Закону № 361. Отже компанія з подання інформації про КБВ та структуру власності триватиме із 11 липня по 10 жовтня 2021 року.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору.

Терміни «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» вживаються у значенні, наведеному у частинах «30)» та «58)» ст.1 Закону № 361 відповідно.

Також з 11.07.2021 на виконання вимог Закону № 361 набрав чинності наказ № 2320/5, яким затверджено оновлені:

 • форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)»;
 • форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування»;
 • форма 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».

Додатково наказом № 2398/5 оновлено форму 5 «Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи», в якій змінено розділи із відомостями про КБВ юридичної особи. Положення вказаного наказу набрали чинності з 11.07.2021 року.

Управління ДПС звертає увагу, що термін «кінцевий бенефіціарний власник» використовується у Податкову кодексі України (далі – Кодекс), зокрема, при тлумаченні поняття «пов’язані особи» (п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 Кодексу), у вимогах щодо документації з трансфертного ціноутворення (т. зв. «локального файлу») (п.п.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу), у положеннях щодо збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті та надав право отримувати роялті іншим особам (п.п.140.5.7 п.140.5 ст.140 Кодексу) тощо.

Також у п.103.3 ст.103 Кодексу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародних договорів України щодо дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні використовується термін «бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу».

Врахування інформації про КБВ та відомостей про структуру власності, зокрема, платників податків, які подають до контролюючих органів звіти про контрольовані операції (або потенційно мають подавати такі звіти) (на момент здійснення таких операцій), дозволить більш якісно аналізувати такі звіти на предмет повноти відомостей про контрольовані операції, які мають відображатися в них, а також більш якісно відпрацьовувати документацію з трансфертного ціноутворення таких платників податків та, в підсумку, підвищити якість актів перевірок контрольованих операцій за дотриманням платником податків принципу «витягнутої руки». Зокрема, використання такої інформації (відомостей) в частині:

 • загальний опис діяльності групи, у т.ч. організаційну структуру такої групи, опис господарської діяльності цієї групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси) (частина «б)» п.п.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу);
 • опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури (частина «в)» п.п.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу).

Крім того, наявність відомостей про структуру власності при здійсненні функціонального та зіставного аналізів дозволить кращим чином:

 • дослідити та обгрунтувати фактичні дії сторін операції(й) та фактичних обставин її(їх) проведення відповідно до суті операції (п.п.39.2.2.4 п.п.39.2.2 п.39.2 ст.39 Кодексу);
 • визначити фактичну поведінку сторін операції у зв’язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками (частина «г)» п.п.39.2.2.5 п.п.39.2.2 п.39.2 ст.39 Кодексу);
 • визначити чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами (частина «ґ)» п.п.39.2.2.5 п.п.39.2.2 п.39.2 ст.39 Кодексу) тощо.

Відповідно до положень наказу № 163 відомості про структуру власності готуються в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу КБВ на діяльність юридичної особи.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» та доступні за посиланням .

Міністерство юстиції України у листі від 11.06.2021 № 5178/8.4.4/32-21 зазначило, що всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом № 163, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ.

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

 • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;
 • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу № 163;
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Слід зазначити, що Законом № 755 не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до положень Наказу № 163 з 2022 року планується щорічне підтвердження відомостей про КБВ.

Також управління ДПС звертає увагу, що Міністерство юстиції України у листі від 11.06.2021 № 5178/8.4.4/32-21 зауважило, що «у разі звернення заявників до суб’єктів державної реєстрації з питань, пов’язаних з визначенням КБВ, обґрунтування причин відсутності КБВ у юридичної особи, складання схематичного зображення структури власності, рекомендуємо направляти їх до Міністерства фінансів України як до органу, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Корисні посилання:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial