FATCA: Мінфін оприлюднив проекту наказу про затвердження змін до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

Проект наказу розроблений Міністерством фінансів України спільно з Державною податковою службою України з метою усунення неузгодженостей, виявлених під час першого автоматичного обміну інформацією зі Службою внутрішніх доходів США стосовно рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах відповідно до Угоди FATCA.
 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)».

Що собою являє FATCA ?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)— законодавчий акт США про оподаткування іноземних рахунків, головна мета якого перешкоджати ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють і проживають на території інших держав.

Закон «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» прийнятий у США 18 березня 2010 року та введений в дію з 1 липня 2014 року.

Цей закон зобов'язує банки та інші фінансові інститути іноземних країн звітувати безпосередньо або через державний орган до Служби внутрішніх доходів США про фінансові рахунки, відкриті у цій іноземній країні платниками податків США або юридичними особами іноземних країн, значна частка статутного капіталу яких знаходиться у володінні платників податків США.

Проект наказу розроблений Міністерством фінансів України спільно з Державною податковою службою України з метою усунення неузгодженостей, виявлених під час першого автоматичного обміну інформацією зі Службою внутрішніх доходів США стосовно рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах відповідно до Угоди FATCA.

Проект наказу передбачає внесення наступних змін до Порядку:

  1. У пункті 5:
  • після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі відсутності будь-якої інформації, зазначеної у пункті 2 статті 2 Угоди FATCA, та яка обов’язково вказується у звіті, фінансовий агент зобов’язаний під час складання звіту керуватися роз’ясненнями Служби внутрішніх доходів США, які публікуються на її офіційному сайті.»;

  • У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим  – восьмим;
  • абзац восьмий викласти у такій редакції:

«Адресу електронної пошти фінансовий агент повідомляє до 01 лютого кожного звітного року на електронну адресу ДПС: FATCA@tax.gov.ua із зазначенням коду за ЄДРПОУ та ідентифікатора GIIN.»;

  • доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі зміни адреси електронної пошти після вказаного терміну фінансовий агент протягом трьох робочих днів повідомляє про це ДПС.

У разі наявності розбіжностей у вимогах, які визначені цим Порядком та Інструкціями, опублікованими на офіційному сайті Служби внутрішніх доходів США з метою виконання вимог Угоди FATCA, застосовуються положення цих Інструкцій.».

     2. Абзац третій пункту 7 викласти у такій редакції:

 «Інформація, визначена у пунктах 5, 6 цього Порядку, яка стосується звітних періодів з 2014 року по 2020 рік, подається окремими звітами.».

  1. Абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

«8. Назва файла звіту про підзвітні рахунки має відповідати вимогам Інструкції Служби внутрішніх доходів США за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5190.pdf.».

  1. Пункти 11, 12 викласти у такій редакції:

«11. ДПС надає інформацію, отриману від фінансових агентів, Службі внутрішніх доходів США через IDES до 30 вересня року, що настає за звітним.

12. Якщо Служба внутрішніх доходів США повідомляє ДПС, що надана фінансовим агентом інформація не відповідає встановленим вимогам, ДПС якомога швидше, але не пізніше 10 робочих днів після отримання такої інформації, повідомляє відповідного фінансового агента про виявлені невідповідності та необхідні зміни або виправлення.

Повідомлення про технічні помилки в звітах, отримані ДПС від  Служби внутрішніх доходів США, надсилаються фінансовому агенту на адресу електронної пошти, яка була надана ДПС відповідно до пункту 5 цього Порядку.».

  1. У пункті  13  слово  та  цифри   «30 календарних»   замінити   словом  та цифрами «20 робочих».
  1. Доповнити новим пунктом 18 такого змісту:

«18. ДПС оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про основні чинні Інструкції  Служби внутрішніх доходів США щодо вимог стосовно формування звітів про підзвітні рахунки, а також стосовно вимог та особливостей використання IDES.».

  1. У рядку «Унікальний ідентифікатор блоку даних» таблиці 2 додатка 1 до Порядку графу «Додаткова інформація» викласти у такій редакції:

«Має структуру GIIN.GUID,

де: GIIN – 19-значний код GIIN особи, що подає звіт;

GUID – глобальний унікальний ідентифікатор.

Зразок: S519K4.99999.SL.392.12291cc2-37cb-42a9-ad74-06bb5746b60b,

де:  S519K4.99999.SL.392 – GIIN;

(.) – період;

12291cc2-37cb-42a9-ad74-06bb5746b60b – GUID.

У разі виправлення або анулювання інформації має присвоюватися новий унікальний DocRefId, на який можна буде посилатися у подальшому.».

Читайте також:

Мінфін оприлюднив проєкту наказу про затвердження змін FATCA

Внесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

Підготовка до виконання положень Угоди між Урядом України та США щодо поліпшення виконання податкових правил

Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial