Довідка про статус нерезидента – як підстава для звільнення від оподаткування

Довідка про статус нерезидента – як підстава для звільнення від оподаткування

За яких умов дозволяється застосування мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування?
 

Офіс великих платників нагадує, що довідка про статус нерезидента є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України.

Порядок застосування мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування стосовно повного або часткового звiльнення вiд оподаткування доходiв нерезидентiв iз джерелом їх походження з України визначено Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Застосування мiжнародного договору України в частинi звiльнення вiд оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тiльки за умови надання нерезидентом особi (податковому агенту) документа, який пiдтверджує статус податкового резидента згiдно з вимогами п. 103.4 цiєї статтi.

Пiдставою для звiльнення (зменшення) вiд оподаткування доходiв iз джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 i 103.6 цiєї статтi, особi (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довiдки (або її нотарiально засвiдченої копiї), яка пiдтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено мiжнародний договiр України (далi - довiдка), а також iнших документiв, якщо це передбачено мiжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 Кодексу).

Довiдка видається компетентним (уповноваженим) органом вiдповiдної країни, визначеним мiжнародним договором України, за формою, затвердженою згiдно iз законодавством вiдповiдної країни, i повинна бути належним чином легалiзована, перекладена вiдповiдно до законодавства України.

У випадку необхідності особа, яка виплачує доходи нерезидентовi, може звернутися до контролюючого органу за своїм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) щодо здiйснення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено мiжнародний договiр України, про пiдтвердження зазначеної у довiдцi iнформацiї.

Таким чином, згiдно п. 103.2 та п. 103.4 - 103.6 ст. 103 Кодексу податковий агент має право самостiйно застосувати звiльнення вiд оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену вiдповiднiм мiжнародним договором України, якщо нерезидентом надана довiдка належним чином легалiзована, перекладена вiдповiдно до законодавства України, що пiдтверджує резидентський статус нерезидента для застосування переваг мiжнародного договору про уникнення подвiйного оподаткування.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial